Zásady na ochranu před moderním otroctvím a obchodem s lidmi

Thumbnail Thumbnail

Zásady na ochranu před moderním otroctvím a obchodem s lidmi

Tento dokument není oficiálním překladem a slouží pouze jako užitečný prostředek k porozumění původního dokumentu, který byl napsán v jiném jazyce. V případě rozporu mezi anglickou verzí a překladem má přednost anglická verze. Diversey nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo nejasnosti v překladu. Každá osoba nebo subjekt, který se spoléhá na přeložený obsah, tak činí na své vlastní riziko. V případě pochybností si přečtěte oficiální anglickou verzi. Pokud nás chcete upozornit na chybu v překladu nebo nepřesnost, pošlete e-mail na adresu: Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1. Co je to otroctví a obchod s lidmi?

Otroctví: Využívání moci k ovládání určité osoby

Nevolnictví: Povinnost poskytovat služby je vynucena použitím donucování nebo síly

Nucené nebo povinné práce: Práce nebo služby jsou vynucovány od osoby, která je pod hrozbou sankcí a je kterým se osoba dobrovolně nenabídla

Obchod s lidmi: Uspořádání nebo usnadnění cesty jiné osoby za účelem jejího vykořisťování

1.1 Moderní legislativa o otroctví a obchodu s lidmi v hlavní oblasti zahrnuje čtyři činnosti.

1.2 Tyto zásady pokrývají všechny čtyři činnosti.

 

2. Jak je to pro nás důležité?

2.1 Moderní otroctví je složitý a mnohovrstevný zločin, jehož řešení vyžaduje, aby všichni pracující pro Diversey (my, společnost, povinní) pracovali ruku v ruce. Na první pohled se toto celé téma může jevit pro společnost Diversey jako nepodstatné, ale je to velmi důležité a musíme být všichni ostražití.

2.2 Na velmi základní úrovni je dobrým obchodním důvodem prevence vykořisťování lidí, obchodu s lidmi a ochrana našich zaměstnanců a pověsti.

2.3 Legislativa moderního otroctví je uznávána významnou částí podniků, které mohou a měly by hrát v boji proti otroctví. Pobízí je jednoduše k tomu, aby udělali víc.

2:4 V tomto duchu je třeba věnovat zvláštní pozornost následujícímu:

2.4.1 Náš dodavatelský řetězec

2.4.2 Jakékoliv externě zajišťované činnosti, zejména v jurisdikcích, které nemusejí mít odpovídající ochranná opatření

2.4.3 Sektory a dodavatelé úklidových prací a stravování

2.4.4 Firemní pohostinné služby

 

3. Odpovědnosti

3.1 Společnost Diversey, její manažeři a kolegové mají odpovědnost, aby zajistili, že naši spolupracovníci jsou v bezpečí, je s nimi jednáno spravedlivě a důstojně.

3:2 Každý musí dodržovat tyto zásady a uvědomit si, že otočit se zády k modernímu otroctví a obchodu s lidmi není přijatelné ani možné.

3.3 Společnost

3.3.1 Budeme:

a) udržovat jasné zásady a postupy, které pomáhají předcházet vykořisťování a obchodu s lidmi, jak v naší organizaci, tak v našich dodavatelských řetězcích tak, aby byla chráněna naše pracovní síla i naše pověst;

b) musíme mluvit jasně o našich zásadách náboru;

c) provádět kontroly v rámci našich dodavatelských řetězcích a u nových dodavatelů;

d) vést příkladem a provádět náležité kontroly všech zaměstnanců a personálních agentur, aby bylo zajištěno, že víme, kdo pro nás a s námi pracuje;

e) zajistit, aby byl zajištěn otevřený a transparentní proces pro všechny zaměstnance a také přímočarý postup podřízenosti mezi zaměstnanci, který by se dokázal vypořádat se vznesenými obavami;

f) usilovat o zvýšení povědomí, aby naši kolegové věděli, co děláme, abychom podpořili jejich blahobyt a blahobyt jednotlivců pracujících v našem průmyslovém oboru;

g) činit jasné roční prohlášení, v němž uvedeme kroky, které jsme podnikali k zajištění, aby se otroctví a obchod s lidmi neodehrávaly v našich dodavatelských řetězcích a prokážeme, že bereme svou odpovědnost vůči našim zaměstnancům a zákazníkům vážně

3.4 Manažeři

3.4.1 Manažeři budou:

a) naslouchat a budou přístupní kolegům;

b) reagovat vhodně, pokud se jim řekne něco, co by mohlo naznačovat, že kolega nebo jakákoliv jiná osoba se nacházejí v situaci vykořisťování;

c) věnovat pozornost výskytu známek otroctví (viz níže identifikace příznaků otroctví);

d) zvyšovat povědomí našich kolegů diskutováním o problémech a poskytováním školení, aby všichni mohli rozpoznat známky obchodu s lidmi a vykořisťování a vědět, co dělat;

e) využívat své zkušenosti a profesní úsudek k posouzení situace a patřičnému zareagování.

3.5 Kolegové

3.5.1 V rámci těchto zásad jsme všichni odpovědní. Bez ohledu na vaši roli nebo úroveň seniority musíte:

a) Mít oči a uši otevřené - pokud máte podezření, že někdo (kolega nebo někdo z našeho dodavatelského řetězce) je ovládán, donucen nebo nucen za někoho jiného pracovat nebo poskytovat služby, postupujte podle našeho postupu pro hlášení (viz hlášení otroctví);

b) Postupovat podle našich zásad pro podávání hlášení, pokud vám kolega řekne něco, co by mohlo naznačovat, že on sám nebo někdo jiný jsou zneužívání nebo je s nimi špatně zacházeno;

c) Nám říci, když si myslíte, že můžeme udělat víc, abychom zabránili zneužívání lidí.

 

4. Rizika

4.1 Hlavní oblasti rizik, jimž čelíme a které se týkají moderního otroctví a obchodu s lidmi, zahrnují:

4.1.1 Dodavatelské řetězce;

4.1.2 Nábor prostřednictvím agentur;

4.1.3 Všeobecný nábor;

4.1.4 Zákazníci zabývající se pohostinstvím, úklidem a cateringem.

4.2 Tyto rizikové oblasti budeme spravovat prostřednictvím našich postupů stanovených v těchto zásadách.

 

5. Naše postupy

5.1 Prohlášení na ochranu proti otroctví

5.1.1 Uděláme jasné každoroční prohlášení, ve kterém budou uvedeny kroky, které jsme podnikali k zajištění ochrany proti otroctví a obchodu s lidmi, aby se neodehrávaly v našich dodavatelských řetězcích, abychom tak dokázali, že naše povinnosti vůči zaměstnancům, osobám pracující v našem dodavatelském řetězci a našim zákazníkům bereme vážně.

5.1.2 Toto prohlášení zveřejníme na našich webových stránkách.

5.1.3 Naše historická prohlášení zůstanou dostupná na našich webových stránkách.

5.1.4 Prohlášení společnosti Diversey se bude týkat následujících záležitostí:

a) Pozice společnosti Diversey ve vztahu k celosvětovému trhu

b) odvětví, v nichž se pohybujeme

c) Země, ve kterých jsme přítomni

d) Podrobnosti o našich dodavatelských řetězcích

e) Klíčové rizikové oblasti, jimž čelíme, a náš přístup k předcházení a prevenci modernímu otroctví a obchodu s lidmi

f) Opatření, která jsme učinili k zajištění toho, aby byl potenciál vzniku otroctví a obchodu s lidmi výrazně snížen jak u našich dodavatelů a zaměstnanců, tak i u našich kontraktorů

5.1.5 Budeme nadále říkat společnostem, s nimiž obchodujeme, že nebudeme akceptovat jakoukoliv formu lidského vykořisťování.

5.1.6 Zajistíme, aby všechny dodavatelské smlouvy obsahovaly ustanovení na ochranu proti otroctví a obchodu s lidmi. Ustanovení, která platí pro všechny vrstvy našeho dodavatelského řetězce, zakáží dodavatelům a jejich zaměstnancům, aby se zapojili do otroctví nebo obchodu s lidmi.

5.1.7 Budeme dbát na to, abychom mohli zohlednit každý krok našeho dodavatelského procesu, abychom věděli, kdo nám poskytuje zboží a služby, a abychom měli mechanismy a postupy kontroly, včetně:

a) Mapování našich dodavatelů;

b) Hodnocení rizik pro dodavatele a dotazníky pro nové a stávající dodavatele;

c) Audity dodavatelských dodavatelů.

5.2 Nábor zaměstnanců

5.2.1 Používání agentur

a) Naše personální oddělení se bude řídit firemními zásadami a bude používat pouze dohodnuté stanovené renomované náborové agentury. Před přidáním do seznamu schválených agentur každou takovou agenturu důkladně zkontrolujeme. Mezi to patří:

i) Provádění interních kontrol a vyšetřování pověsti

II) Zabezpečení, aby poskytovaní pracovníci měli příslušný rámec (například pracovní víza)

III. Zajištění, aby agentura poskytla záruky, že byly provedeny příslušné kontroly osoby, kterou poskytují

b) Budeme pravidelně provádět kontroly použitých zástupců.

5.3 Všeobecný nábor pracovníků

a) Všichni zaměstnanci budou mít písemnou pracovní smlouvu a nebudou muset za získání práce platit žádné přímé ani nepřímé poplatky.

b) Zajistíme, že zaměstnanci budou legálně schopni pracovat ve Spojeném království.

c) Zkontrolujeme jména a adresy našich zaměstnanců (řada lidí, kteří uvádějí stejnou adresu, může znamenat vysokou sdílenou obsazenost obytných prostor, což je často příznak vykořisťování).

d) Všem novým pracovníkům budeme poskytovat informace o jejich zákonných právech včetně nemocenské, mzdy a dalších výhodách, na které mohou mít nárok.

5.3 Pokud máme v našem náborovém procesu podezření, že někdo je zneužíván, náborový tým bude dodržovat naše postupy hlášení (viz Hlášení otroctví).

 

6. Identifikování otroctví

6.1 Neexistuje žádná typická oběť a některé oběti nerozumí tomu, že byly zneužity a mají nárok na pomoc a podporu. Následující klíčové znaky však mohou naznačovat, že někdo může být obětí otroctví nebo obchodu s lidmi:

6.2.1 Osoba nemá v držení vlastní pas, identifikační nebo cestovní doklady.

6.2.2 Osoba se chová, jako by obdržela pokyny nebo byla řízena někým jiným.

6.2.3 Osoby umožňují ostatním mluvit za ně, jsou-li přímo oslovené.

6.2.4 Osoby jsou vysazování a vyzvedávány na pracovišti.

6.2.5 Osoba je uzavřena do sebe nebo se bojí.

6.2.6 Osoba zřejmě není schopna volně kontaktovat své přátele nebo rodinu.

6.2.7 Tato osoba má omezenou společenskou interakci nebo kontakt s lidmi mimo své bezprostřední okolí.

Tento seznam není vyčerpávající.

6.2 Osoba může vykazovat řadu výše uvedených ukazatelů obchodování s lidmi, ale nemusí být nutně obětí otroctví nebo obchodování. Často si sestavíte obrázek okolností osoby, které mohou naznačovat, že něco není zcela v pořádku.

6.3 Máte-li příslušné podezření, nahlaste jej vedoucímu nebo pomocí linky integrity na adrese: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html 

 

7. Hlášení otroctví

7.1 Pokud si promluvíte s někým o vašich obavách, můžete zabránit zneužití nebo využití jiné osoby.

7.2 Pokud si myslíte, že je někdo v bezprostředním nebezpečí, vytočte 999.

7.3 V opačném případě byste měli projednat své obavy s vedoucím dodavatelského řetězce vaší země (naleznete jej prostřednictvím adresáře Workday), který rozhodne o průběhu dalších činností a poskytne další rady nebo podá zprávu pomocí linky integrity https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html.

7.4 Ne všechny oběti si mohou přát pomoc a mohou existovat případy, kdy hlášení podezření na případ obchodování s lidmi potenciální oběť dokonce ohrožuje. Proto je důležité, abyste v případě neexistence bezprostředního nebezpečí prodiskutovali své obavy nejprve s vedoucím dodavatelského řetězce a až poté přijali případná další opatření.

 

8. Školení

8.1 Zaměstnancům, kteří se podílejí na řízení náboru a našich dodavatelských řetězců poskytujeme odborné školení.

8.2 Všem pracovníkům je poskytována obecnější odborná příprava, a to prostřednictvím vedoucích týmů nebo manažerů a online vzdělávacích modulů.

 

9. Monitorování našich postupů

9.1 Zásady ochrany proti otroctví budeme pravidelně přezkoumávat, alespoň jednou ročně. Budeme poskytovat informace a/nebo školení o všech změnách, které děláme.