Smluvní podmínky

Thumbnail Thumbnail

Smluvní podmínky

Tento dokument není oficiálním překladem a slouží pouze jako užitečný prostředek k porozumění původního dokumentu, který byl napsán v jiném jazyce. V případě rozporu mezi anglickou verzí a překladem má přednost anglická verze. Diversey nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo nejasnosti v překladu. Každá osoba nebo subjekt, který se spoléhá na přeložený obsah, tak činí na své vlastní riziko. V případě pochybností si přečtěte oficiální anglickou verzi. Pokud nás chcete upozornit na chybu v překladu nebo nepřesnost, pošlete e-mail na adresu: Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1. Obecné. Tyto podmínky použití („podmínky“) pro webové stránky společnosti Diversey a její dceřiné společnosti a přidružené subjekty („my“, „naše“, „nám“ nebo „společnost“), které odkazují na tyto podmínky (dále jen „weby“ nebo „webové stránky“) určují vztah mezi vámi a společností v souvislosti s weby. Otevřením nebo používáním webu souhlasíte s těmito podmínkami a se zásadami ochrany osobních údajů (tyto zásady jsou zde začleněny odkazem). Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, bude vaše používání webů neoprávněné. Weby jsou nabízeny a přístupné uživatelům, kterým je 18 let nebo více. Použitím webů vyjadřujete a zaručujete, že máte zákonný věk k uzavření závazné smlouvy se společností a splňujete všechny výše uvedené požadavky na způsobilost. Pokud všechny tyto požadavky nesplňujete, nesmíte k webům přistupovat ani je používat. Pro přehlednost platí, že pokud používáte weby nebo otevíráte účet na webech jménem jiné společnosti, entity nebo jiné organizace, zahrnuje pojem „vy“ nebo „vaše“ společnosti, entity nebo jiné organizace, které zastupujete nebo u kterých jste zaměstnáni nebo smluvně zavázáni. V takovém případě prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněným zástupcem takového subjektu, který má pravomoc zavazovat tento subjekt k těmto podmínkám.

 

2. Licenční smlouva s koncovým uživatelem pro produkty. Společnost nabízí přístup a/nebo možnost zakoupit různé produkty, řešení a služby prostřednictvím webů (společně „produkty“). Používání každého takového produktu bude dále podléhat příslušné licenční smlouvě s koncovým uživatelem („EULA“). Přístupem k těmto produktům a jejich používáním souhlasíte s tím, že budete dodržovat příslušnou smlouvu EULA pro každý takový produkt.

 

3. Přístup k webům a zabezpečení účtu. S výhradou průběžného dodržování těchto podmínek vám společnost uděluje oprávnění k používání webů a přidružených funkcí výhradně pro vaše interní obchodní účely a pro přístup k obsahu, produktům a dalším funkcím, které jsou zde k dispozici. Chcete-li získat přístup k určitým oblastem webů nebo získat přístup k vybraným produktům společnosti nebo k jinému obsahu, budete si muset nastavit účet na webech nebo u společnosti. Nastavíte-li u společnosti účet pro přístup k a používání těchto webů, poskytnete (nebo vám bude případně vydáno) uživatelské jméno a heslo. Jste výhradně zodpovědní za zachování důvěrnosti vašich účtů a hesel a za omezení přístupu k nim a souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za všechny aktivity, které se vyskytnou v rámci vašich účtů nebo hesel. Informace, které poskytnete společnosti, musí být přesné, aktuální a úplné. Souhlasíte s tím, že tyto informace budete vždy udržovat přesné a aktuální. Také potvrzujete, že váš účet je váš osobní, a souhlasíte s tím, že nebudete poskytovat žádné další osobě přístup kwebům nebo jejich částem pomocí vašeho uživatelského jména, hesla nebo jiných informací o zabezpečení. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakýkoli neoprávněný přístup k vašemu uživatelskému jménu nebo heslu nebo na jiné porušení zabezpečení. Souhlasíte také s tím, že na konci každé relace opustíte svůj účet. Při přístupu k účtu z veřejného nebo sdíleného počítače byste měli postupovat opatrně, aby ostatní uživatelé nemohli zobrazit nebo zaznamenat vaše heslo nebo jiné osobní údaje. Jste zodpovědní za to, že budete mít všechny potřebné úpravy, abyste měli přístup k webu, a zajistíte, aby všechny osoby, které přistupují k webu prostřednictvím internetového připojení, byly seznámeny stěmito podmínkami, dodržovaly je a vyhověly jim. Chcete- li získat přístup k webu nebo k některým nabízeným zdrojům, můžete být požádáni o poskytnutí určitých podrobností o registraci nebo jiných informací. Je podmínkou použití webu, aby všechny informace, které poskytnete na webech, byly přesné, aktuální a úplné. Souhlasíte s tím, že všechny informace, které poskytujete k registraci na webech nebo jinak, včetně, ale nikoli výhradně pomocí interaktivních funkcí na webech, se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte se všemi akcemi, které společnost podnikne s ohledem na informace v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Společnost nebude odpovědná, pokud z jakéhokoliv důvodu nejsou některé nebo všechny části (nebo některé) webů k dispozici v libovolném čase nebo v kterémkoliv období. Společnost může čas od času omezit přístup k některým částem webů nebo k celým webům uživatelům, včetně registrovaných uživatelů. Společnost si vyhrazuje právo zakázat jakékoliv uživatelské jméno, heslo nebo jiný identifikátor, ať již vámi zvolený nebo poskytnutý, kdykoliv (podle svého uvážení z jakéhokoliv důvodu), pokud jste podle našeho názoru porušili jakékoli ustanovení těchto podmínek.

 

4. Změny podmínek. Společnost může kdykoli navrhnout aktualizaci nebo revizi těchto podmínek, a to tak, že zveřejní aktualizovanou verzi v místě hypertextově propojeném z domovské stránky webů. Tato aktualizace vstoupí v platnost ihned po zveřejnění těchto revidovaných podmínek (tj. přijetí revidovaných podmínek prostřednictvím prokliknutí, tlačítka přijetí nebo jiného mechanismu). Jakékoli změny ustanovení o řešení sporů, které jsou zde uvedeny, se však nevztahují na spory, u nichž strany mají skutečné oznámení o dni, kdy byla změna na webech před datem zveřejněna. Společnost si navíc vyhrazuje právo odejmout nebo změnit jakoukoli službu nebo materiál, kterou společnost poskytuje na webech bez předchozího upozornění. Vaše pokračující používání stránek po zveřejnění revidovaných podmínek znamená, že změny přijímáte a souhlasíte s nimi. Očekává se, že budete tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn, protože jsou pro vás závazné. 

 

5. Zásady ochrany osobních údajů. Všechny informace, které společnost shromažďuje na webech, podléhají našim zásadám ochrany osobních údajů. Použitím webů vyjadřujete souhlas se všemi akcemi, které jsme podnikli s ohledem na vaše informace v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů se tímto začleňují do těchto podmínek a podléhají jim. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu, v případě rozporu mezi těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje platné právo, mají tyto přednost. Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v zásadách ochrany osobních údajů podle svého uvážení nebo podle platných zákonů a tyto změny budou platné pro vás okamžikem zveřejnění. Dodatečné podmínky týkající se koupě výrobků se řídí příslušnou obchodní smlouvou mezi společností a vaší entitou, která vám poskytuje k produktům.

 

6. Správnost, úplnost a aktuálnost informací na webech. Společnost není odpovědná, pokud informace zpřístupněné na stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na webech je poskytován pouze pro obecné informování a neměli byste se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnější nebo včasnějších zdrojů informací. Jakékoliv spoléhání se na materiál na webech je na vaše vlastní nebezpečí. Weby mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a jsou poskytovány pouze jako reference. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah webů, ale nemá k tomu žádnou povinnost. Souhlasíte s tím, že sledování změn na stránkách je ve vaší odpovědnosti.

 

7. Závislost na zveřejněných informacích. Informace a obsah prezentované na webech nebo jejich prostřednictvím jsou zpřístupněny výhradně pro obecné informační účely. Společnost nezaručuje přesnost, úplnost nebo užitečnost těchto informací nebo obsahu. Jakékoli spoléhání se na takové informace a obsah je výhradně na vlastní nebezpečí. Společnost se zříká veškeré odpovědnosti plynoucí z jakéhokoliv spoléhání se na takové informace nebo obsah vámi nebo kterýmkoliv jiným návštěvníkem webu nebo kýmkoliv, kdo může být informován o jakémkoliv jeho obsahu.

 

8. Materiály třetích stran. Weby mohou zahrnovat obsah poskytovaný třetími stranami, včetně materiálů poskytnutých jinými uživateli, bloggery a poskytovateli licencí od třetích stran, syndikátory, agregátory a/nebo zpravodajskými agenturami. Všechna prohlášení a/nebo stanoviska vyjádřená v těchto materiálech a všechny články a odpovědi na otázky a další obsah, kromě obsahu poskytovaného společností, jsou výhradně stanovisky a odpovědností osoby nebo entity, které toto poskytují. Společnost tak nenese odpovědnost za obsah nebo přesnost jakéhokoli materiálu poskytovaném třetí stranou vůči vám ani jiné třetí straně.

 

9. Použití materiálů na webech. Veškerý obsah na webech (kromě jiného včetně textu, návrhů, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, souborů ke stažení, rozhraní, kódů a softwaru, jakož i jejich výběr a uspořádání) je výhradním majetkem a vlastnictvím společnosti, jejích dceřiných společností, svých držitelů licencí nebo poskytovatelů obsahu a tyto jsou chráněny autorskými právy, ochrannou známkou a dalšími platnými zákony. K osobnímu a nekomerčnímu použití můžete přistupovat, kopírovat, stáhnout a vytisknout materiál obsažený na webech za předpokladu, že neupravíte nebo neodstraníte žádné autorské právo, ochrannou známku nebo jiné speciální upozornění, které se objeví u materiálu, ke kterému přistupujete, kopírujete jej, stahujete nebo tisknete. Jakékoli jiné použití obsahu na webech, kromě jiného včetně modifikací, distribucí, přenosu, výkonu, přenosu, zveřejňování, nahrávání, licencování, zpětné analýzy, převodu nebo prodeje nebo tvorby odvozených děl, a to jakéhokoliv materiálu, informací, softwaru, produktu nebo služby získané z webů nebo využití webů pro účely konkurování společnosti je výslovně zakázáno. Bez ohledu na výše uvedené se osobní údaje řídí zásadami ochrany osobních údajů a podléhají rozhodným zákonům. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna další omezení zobrazená na webových stránkách, které mohou být čas od času aktualizovány. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit registraci kterékoli osoby pro dané weby, odstranit jakoukoli osobu z webů nebo zakázat jakékoliv osobě, aby z jakéhokoliv důvodu mohla používat dané weby. Společnost, její dceřiné společnosti nebo jejich držitelé licencí nebo poskytovatelé obsahu si ponechávají úplný a kompletní nárok na materiály poskytnuté na webech, včetně všech souvisejících práv duševního vlastnictví, a poskytují vám tento materiál v rámci licence, která je odvolatelná dle výhradní volby společnosti. Společnost netvrdí, že vaše použití materiálů na webech neporušuje práva třetích stran, které nejsou přidruženy k společnosti. Nesmíte použít kontaktní informace uvedené na webech k neoprávněným účelům, jako jsou marketingové, neschválené nebo zakázané komerční využití. Nesmíte používat žádný hardware ani software určený k poškození nebo nenarušování řádné funkce webů, ani nesmíte zachytávat žádné informace o systému, datech nebo osobních údajích ze sítě. Souhlasíte s tím, že nepřerušíte ani se pokusíte přerušit činnost webů jakýmkoli způsobem. Společnost si vyhrazuje právo, podle svého uvážení, omezit nebo kdykoli bez předchozího upozornění ukončit váš přístup k webům nebo k jejich používání. Ukončení vašeho přístupu nebo užívání se nedotkne ani neovlivní žádné jiné právo či náhrady, na které může mít společnost nárok podle práva nebo spravedlnosti.
 

10. Materiály, které jste předložili. Uznáváte, že jste odpovědní za jakýkoli materiál, který můžete předložit prostřednictvím webů, včetně zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv k takovému materiálu. Uživatelský obsah musí v plném rozsahu vyhovovat všem platným federálním, státním, místním a mezinárodním zákonům a předpisům. Další pravidla obsahu pro uživatelský obsah zahrnují následující (souhrnně „standardy obsahu“). Tato pravidla mohou být čas od času aktualizována a zveřejněna na těchto webech: Nesmíte nahrávat, distribuovat nebo jinak publikovat prostřednictvím webu žádný obsah, který (1) je nepravdivý, obscénní, podvodný, urážlivý, zneužívající, urážlivý, neslušný, útočný, obtěžující, vyhrožovat násilným nebo nenávistným; (2) propaguje nebo obsahuje sexuálně explicitní nebo pornografické materiály nebo diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku; (3) je důvěrný, vlastnický, narušující soukromí nebo reklamní práva nebo porušuje patenty, ochranné známky, autorská práva, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví, zneužívající, protiprávní nebo jinak závadný; (4) může představovat nebo povzbuzovat trestný čin, narušovat práva kterékoli strany nebo jinak vést k odpovědnosti nebo porušení jakéhokoliv práva; (5) zahrnuje obchodní činnosti nebo prodej, jako jsou prodejní propagace, barterové obchody a další reklamní akce; nebo (6) může obsahovat softwarové viry, politické kampaně, řetězové dopisy, hromadnou korespondenci nebo jakoukoli formu „nevyžádané pošty“. Dále nesmíte používat podvodnou e-mailovou adresu nebo jiné identifikační informace, představovat žádnou jinou osobu či subjekt nebo jinak uvést kohokoliv v omyl, pokud jde o původ libovolného obsahu.

 

11. Licence na předaný materiál. Jestliže předložíte materiál, a pokud společnost nestanoví jinak (nebo v maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony), udělujete společnosti a jejím dceřiným společnostem neomezené, nevýhradní, bezlicenční, trvalé, neodvolatelné a plně sublicovatelné právo používat, rozmnožovat, modifikovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla z, distribuovat a zobrazovat takový materiál na celém světě v jakémkoli médiu. Dále souhlasíte s tím, že společnost může svobodně používat jakékoliv nápady, koncepty, know-how, které vy nebo jednotlivci jednající vaším jménem poskytnete společnosti. Společnosti a jejím dceřiným společnostem udělujete právo používat jméno, které předáte v souvislosti s takovým materiálem, pokud si to zvolí. Potvrzujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte všechna práva k obsahu, který zveřejňujete; že je obsah přesný; že použití obsahu, který předáváte, neporušuje žádné ustanovení v tomto dokumentu a nezpůsobí újmu žádné osobě ani subjektu; a že odškodníte společnost za všechny nároky vzniklé v důsledku obsahu, který dodáváte.

 

12. Sledování a prosazování; ukončení. Společnost si vyhrazuje právo na následující: a. Odstraníte nebo odmítnete zveřejnit libovolný uživatelský obsah zjakéhokoliv nebo žádný důvod dle jejího uvážení, b. Provedete jakoukoliv akci s ohledem na jakýkoliv uživatelský obsah, kterou společnost považuje za nezbytnou nebo vhodnou podle svého uvážení, včetně toho, zda společnost má za to, že takový uživatelský obsah porušuje podmínky, včetně standardů obsahu, že porušuje jakékoliv právo duševního vlastnictví nebo jiné právo jakékoliv osoby či subjektu, že ohrožuje osobní bezpečnost uživatelů webů nebo veřejnosti, nebo by mohlo dojít k vytvoření odpovědnosti společnosti; c. Přijmout vhodná právní opatření, kromě jiného včetně postoupení věci represivním orgánům nebo reagovat soudním řízením na jakékoliv protiprávní nebo neoprávněné použití webů, d. Ukončit nebo pozastavit přístup kcelému webu nebo jeho části z jakéhokoli důvodu, včetně bez omezení na porušení těchto podmínek; a e. Bez omezení výše uvedených skutečností má společnost právo plně spolupracovat s jakýmikoliv represivními orgány nebo na základě soudního příkazu žádat o zveřejnění totožnosti nebo jiných informací kohokoliv, kdo na webech nebo jejich prostřednictvím chce zveřejnit jakýkoli materiál na nich. Společnost však netvrdí ani nezaručuje, že může kontrolovat veškerý materiál před jeho zveřejněním na webech a nemůže zajistit okamžité odstranění závadného materiálu po jeho zveřejnění. Společnost tedy nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv akci nebo nečinnost týkající se přenosů, komunikací nebo obsahu poskytnutého jakýmkoliv uživatelem nebo třetí stranou. Společnost nenese žádnou odpovědnost za výkon nebo neprovedení činností popsaných v tomto dokumentu. TÍMTO SE ZŘÍKÁTE A BUDETE SPOLEČNOST A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DRŽITELÉ LICENCE A POSKYTOVATELE SLUŽEB UDRŽOVAT NEPOŠKOZENÉ VŮČI VEŠKERÝM NÁROKŮM VYPLÝVAJÍCÍM Z JAKÉHOKOLIV JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO KTERÉKOLIV Z VÝŠE UVEDENÝCH STRAN, KTERÉ VZNIKNOUT V RÁMCI VYŠETŘOVÁNÍ NEBO V DŮSLEDKU VYŠETŘOVÁNÍ BUĎ SPOLEČNOSTI, VÝŠE UVEDENÝCH STRAN NEBO PŘÍSLUŠNÝCH REPRESIVNÍCH ORGÁNŮ.

 

14. Odkazy naše webové stránky mohou poskytovat odkazy na jiné weby pro vaše pohodlí a informace. Tyto webové stránky mohou být provozovány společnostmi, které nejsou ke společnosti přidruženy. To zahrnuje odkazy obsažené v reklamách, včetně proužkových reklam a sponzorovaných odkazů. Propojené weby mají pravděpodobně vlastní podmínky a společnost proto důrazně doporučuje, abyste si prostudovali podmínky těchto třetích stran. Společnost nemá žádnou odpovědnost za obsah žádných webových stránek, které nejsou ke společnosti přidruženy, ani za žádné použití těchto webových stránek, za praktiky těchto webů nebo za ztráty či škody, které mohou vzniknout z takového použití. Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto webů nebo zdrojů a nepřijímá za ně žádnou odpovědnost. Pokud se rozhodnete pro přístup k jakýmkoliv webům třetí strany, který je propojen snašimi weby, můžete tak učinit pouze na vlastní nebezpečí a za podmínek používání těchto webů. Můžete se připojit odkazem k domovské stránce společnosti, pokud tak učinit můžete tak, aby to bylo spravedlivé a legální a nepoškodilo to naši pověst ani ji nevyužívalo, ale bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte navázat spojení tak, aby to naznačovalo jakoukoliv formu přidružení, schválení nebo potvrzení z naší strany. Tyto weby mohou poskytovat určité funkce sociálních médií, které vám umožní: a. Odkázat na určitý obsah na webech nebo na určitých webech jiných výrobců. b. Odesílat e-maily nebo jiná sdělení s určitým obsahem nebo odkazovat na určitý obsah na stránkách. c. Způsobit zobrazení omezených částí obsahu webů nebo domnělé zobrazení vašich vlastních webech nebo některých webech jiných společností. Tyto funkce můžete používat výhradně tak, jak jsou poskytovány společností, a to pouze s ohledem na zobrazený obsah a jinak v souladu s dalšími podmínkami, které jsou pro tyto funkce poskytovány. S výhradou výše uvedeného nesmíte: • Vytvořit odkaz z libovolného webu, který vámi není vlastněn. • Způsobit, aby se weby nebo jejich části zobrazovaly nebo se zdály zobrazeny například zarámování, hlubokým propojením nebo propojením v síti, na jakémkoli jiném webu. • Odkazovat na jakoukoliv část webů nebo jiných webů, než je výchozí stránka. • Jinak provádět jakoukoliv akci s ohledem na materiály na webech, které nejsou v souladu s jakýmkoli jiným ustanovením těchto podmínek. Souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se společností v případě, že budete okamžitě muset zastavit neoprávněné vytváření rámců nebo spojení. Společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odejmout povolení k propojení. Společnost může kdykoliv bez upozornění dle své volby zakázat všechny nebo jakékoliv funkce sociálních médií a odkazů..

 

15. 15. Ochranné známky a autorská práva. Ochranné známky, loga a servisní značky zobrazené na webech jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti, jejích dceřiných společností, poskytovatelů licencí nebo zprostředkovatelů obsahu nebo jiných třetích stran. Všechny tyto ochranné známky, loga a servisní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Nic na těchto webech by nemělo být vykládáno jako poskytnutí, odvozením, překážkou uplatnění nároku nebo jinak, jakékoliv licence nebo práva používat jakoukoli ochrannou známku, logo nebo servisní značku zobrazenou na webech bez předchozího písemného svolení majitele. Společnost si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně uvedena na webech a to k nim a jejich obsahu. Každý web a jeho obsah, kromě jiného včetně textu, designu, grafiky, rozhraní a kódu, a výběr a uspořádání těchto webů, je chráněn jako kompilace podle zákonů o autorských právech Spojených států amerických a dalších zemí.

 

16. Oznámení o porušení. Společnost respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a žádá, abyste dělali totéž. Tímto jste informováni o tom, že společnost přijala a přiměřeně zavedla zásady, které stanoví ukončení příslušných podmínek pro předplatitele a držitele účtů systému nebo sítě, kteří opakují porušování autorských práv. Pokud se domníváte, že vaše autorská práva nebo autorská práva osoby, jejímž jménem jste oprávněni jednat, byla porušena, můžete upozornit našeho zástupce pro autorská práva: Právní oddělení-duševní vlastnictví 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, Jižní Karolína 29708. Můžete také kontaktovat našeho zástupce pro autorská práva v našem globálním ústředí na adrese + 1-980-221-3235, ale nemůžete použít toto číslo, abyste nás informovali o údajném porušení autorských práv. Má-li být vaše oznámení účinné, (a) musí být písemné, (b) musí být poskytnuto našemu zástupci pro autorská práva a (c) musí obsahovat v podstatě následující: • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem majitele výlučného práva, které je údajně porušeno; • Identifikace díla chráněného autorskými právy, u nichž došlo k porušení, nebo v případě, že je více děl chráněných autorským právem uloženo v jednom online webu a je kryto jediným oznámením, reprezentativní seznam těchto děl na tomto webu; • Identifikace materiálu, u kterého se tvrdí, že porušuje práva nebo je předmětem nedovolené činnosti, která má být odstraněna nebo k níž má být zakázán přístup, a dále informace přiměřeně postačující k tomu, aby nám umožnily materiál lokalizovat; • Informace přiměřeně dostačující, aby bylo možné kontaktovat stěžující si stranu, jako je adresa, telefonní číslo, a je-li k dispozici, adresa elektronické pošty, na které může být strana podávající stížnost kontaktována; • Prohlášení, že stěžující strana má dobrou víru v přesvědčení, že použití materiálu způsobem, na který si strana stěžuje, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a • Prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a pod hrozbou  trestu za křivou přísahu, že žalující strana je oprávněna jednat jménem majitele výlučného práva, které je údajně porušeno. Společnost není povinna zveřejňovat, předávat dál, přenášet, šířit nebo jinak poskytovat jakýkoli materiál, který je k dispozici na webech, včetně materiálu, který nám poskytujete, a proto má společnost naprostou volnost z vlastního uvážení odstranit jakýkoliv materiál z webu a to kdykoliv. 

 

17. ZŘEKNUTÍ SE PRÁV. (a) UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA VAŠE UŽÍVÁNÍ WEBŮ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ INFORMACE, KTERÉ ODESÍLÁTE NEBO PŘIJÍMÁTE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ Webů, NEMUSÍ BÝT BEZPEČNÉ A MOHOU BÝT ZACHYCENY NEOPRÁVNĚNÝMI STRANAMI. UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ webů JE NA vaše VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE VÝZNAMNÁ ČÁST WEBŮ VÁM BUDE K DISPOZICI ZDARMA. (b) Chápete, že společnost nemůže zaručit ani nezaručuje, že weby budou bez virů nebo jiného destruktivního kódu. Jste zodpovědní za provedení dostatečných procedur a kontrolních činností, které uspokojí vaše konkrétní požadavky na antivirovou ochranu a přesnost vstupu a výstupu dat a za udržování prostředků, které jsou mimo naše weby za účelem jakékoli rekonstrukce ztracených dat. SPOLEČNOST NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU NEBO ŠKODU ZPŮSOBENOU DISTRIBUOVANÝM ÚTOKEM ODMÍTNUTÍ SLUŽBY, VIRY NEBO JINÝM TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝM MATERIÁLEM, KTERÝ MŮŽE INFIKOVAT VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ, POČÍTAČOVÉ PROGRAMY, DATA NEBO JINÉ VLASTNÍ MATERIÁLY VDŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ WEBŮ NEBO SLUŽEB ČI POLOŽEK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBŮ NEBO STAHOVÁNÍ JAKÉHOKOLIV MATERIÁLU, KTERÝ JE NA NICH ZVEŘEJNĚN, NEBO NA JAKÝCHKOLIV WEBECH PROPOJENÝCH POMOCÍ ODKAZU. (c) VAŠE POUŽITÍ WEBŮ JE POUZE NA VAŠE NEBEZPEČÍ. WEBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „PODLE DOSTUPNOSTI“. SPOLEČNOST SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI OMEZIT NEBO UKONČIT PŘÍSTUP KWEBŮM, k JAKÉKOLI jejich FUNKCI NEBO ČÁSTI. SPOLEČNOST VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ I ODVOZENÉ, KROMĚ JINÉHO VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO TÝKAJÍCÍCH SE PRŮBĚHU VÝKONU NEBO PRŮBĚHU JEDNÁNÍ STRAN A DÁLE VŠECHNY A JAKÉKOLIV ZÁRUKY, ŽE MATERIÁLY, OBSAH, PRODUKTY, SLUŽBY, ŘEŠENÍ NEBO JINÉ NABÍDKY, KTERÉ JSOU NABÍZENY (NEBO JSOU K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM), WEBŮ JSOU NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BECZHYBNÉ; ŽE BUDOU WEBY ZABEZPEČENY; ŽE SERVERY, KTERÉ ZPŘÍSTUPŇUJÍ TYTO WEBY, BUDOU BEZ VIRŮ; NEBO ŽE INFORMACE NA WEBECH BUDOU ÚPLNÉ, SPOLEHLIVÉ, PŘESNÉ NEBO VČASNÉ. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ, NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD SPOLEČNOSTI NEBO PŘES WEBY NEBO Z NICH, NESMĚJÍ VYTVÁŘET JAKÉKOLI ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU; ŽE POUŽITÍ MATERIÁLŮ, OBSAHU, PRODUKTŮ, SLUŽEB, ŘEŠENÍ NEBO JINÝCH NABÍDEK NA WEBECH (NEBO DÍKY NIM DOSTUPNÉ) JE PŘIMĚŘENÉ, ÚPLNÉ, SPRÁVNÉ, PŘESNÉ, UŽITEČNÉ, VČASNÉ, SPOLEHLIVÉ NEBO JINÉ; ANI ŽE WEBY NEBO JAKÉKOLIV VÝROBKY ČI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍMEBŮ BUDOU JAKKOLIV VYHOVOVAT VAŠIM POTŘEBÁM NEBO OČEKÁVÁNÍM. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH ZÁKON NEPOVOLUJE URČITÉ ODVOLÁNÍ ZÁRUK, NA KTERÉ SE ODKAZUJEME, A PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT .

 

18. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. S UZNÁNÍM A POTVRZENÍM VÝŠE UVEDENÉHO, UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST ANI JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ NEBO NEZÁVISLÍ POSKYTOVATELÉ OBSAHU NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, PŘÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S WEBY NEBO JAKÝMKOLI JINÝM ZPŮSOBEM SOUVISEJÍCÍM S WEBY NEBO S JINÝMI WEBY, KE KTERÝM PŘISTUPUJETE PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZU Z WEBŮ NEBO ZA JAKÉHOKOLIV AKCE, KTERÉ SPOLEČNOST PROVEDE NEBO NEPROVEDE V DŮSLEDKU SDĚLENÍ, KTERÁ JSTE NÁM POSLALI, ANI ZA ZDRŽENÍ ČI NEMOŽNOST POUŽÍVAT WEBY, ANI ZA INFORMACE, PRODUKTY NEBO SLUŽBY, KTERÉ BYLY INZEROVÁNY NEBO ZÍSKÁNY PROSTŘEDNICTVÍM WEBŮ, ODSTRANĚNÍ NEBO VYPUŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV MATERIÁLŮ PŘEDLOŽENÝCH NEBO ODESLANÝCH NA WEBECH NEBO JINAK VZNIKLÝCH Z UŽÍVÁNÍ WEBŮ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTŮ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, I KDYŽ SPOLEČNOST, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ NEBO JINÉ OSOBY BYLY INFORMOVÁNY O MOŽNOSTI VZNIKU ŠKOD. TOTO PŘEDCHÁZEJÍCÍ OMEZENÍ SE BEZ OMEZENÍ VZTAHUJE NA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU VÝPADKU ČINNOSTI, CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, ODSTRANĚNÍ, ZÁVAD, ZPOŽDĚNÍ PROVOZU NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÝCH VIRŮ, POŠKOZENÍ SOUBORŮ, SELHÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH SPOJENÍ, SÍTĚ NEBO VÝPADKU SYSTÉMU, ZTRÁTY ZISKU NEBO KRÁDEŽE, ZNIČENÍ, NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU, ZMĚNY, ZTRÁTY NEBO POUŽITÍ JAKÝCHKOLI ZÁZNAMŮ ČI ÚDAJŮ A NA JAKÉKOLIV JINÉ HMOTNÉ NEBO NEHMOTNÉ ZTRÁTY. VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST ANI JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, ANI DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ POMLUVY, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ JAKÉHOKOLI UŽIVATELE LOKALITY NEBO LOKALIT. VÁŠ JEDINÝ A VÝHRADNÍ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK K JAKÉKOLI VÝŠE UVEDENÉ NÁHRADĚ NEBO JAKÉMUKOLIV SPORU SE SPOLEČNOSTÍ JE PŘESTAT S POUŽÍVÁNÍM WEBŮ. VY A SPOLEČNOST SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÝKOLIV PŘEDMĚT ŽALOBY, KTERÝ VZNIKL NEBO SE TÝKÁ WEBŮ, MUSÍ BÝT ZAHÁJEN DO JEDNOHO (1) ROKU POTÉ, CO PŘEDMĚT ŽALOBY ZAČAL, JINAK JE PŘEDMĚT ŽALOBY TRVALE VYLOUČENA. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ ODVOZENÉ ZÁRUKY, NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SE NA VÁS VZTAHOVAT CELÁ VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO JEJICH ČÁST.

 

19. Odškodnění. Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit před poškozením společnost a její dceřiné společnosti a jejich úředníky, ředitele, zaměstnance, dodavatele, zástupce, poskytovatele licencí, dodavatele služeb, subdodavatele a dodavatele před jakýmikoliv ztrátami, závazky, výdaji, škodami a náklady, včetně přiměřených nákladů na advokáty a soudní výlohy vzniklé při nebo v souvislosti s používáním webů a jakýmkoli porušením těchto podmínek. Pokud způsobíte technický výpadek webů nebo systémů, které vám nebo jiným uživatelům přenášejí weby nebo jiné systémy, souhlasíte s tím, že budete odpovědní za veškeré ztráty, závazky, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených honorářů za právní zastoupení a soudní výlohy, vzniklé nebo vyplývající z tohoto narušení. Společnost si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu jakékoli záležitosti, která by byla jinak předmětem odškodnění, a v takovém případě souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se společností na její obraně v této záležitosti. 

 

20. Jurisdikce a rozhodné právo. Tyto podmínky a používání webů se řídí zákony státu Severní Karolína (s výjimkou ustanovení o střetu zákonných norem), a s výjimkou případů uvedených v zásadách ochrany osobních údajů neodvolatelně souhlasíte s jurisdikcí soudů se sídlem v okrese Meclenburg v Severní Karolíně pro jakoukoli akci, která z těchto podmínek vyplývá nebo s nimi souvisí. Na základě uvážení společnosti to může vyžadovat, abyste předložili jakékoli spory vzniklé v souvislosti s používáním těchto podmínek nebo webů, včetně sporů vyplývajících z jejich výkladu, porušení, neplatnosti, neprovedení nebo ukončení, ke konečnému a závaznému rozhodčímu řízení podle pravidel rozhodčího řízení Amerického svazu rozhodců, které uplatňuje zákony státu Severní Karolína. JAKÝKOLI PŘEDMĚT ŽALOBY NEBO NÁROKU, KTERÉ Z TĚCHTO PODMÍNEK VYPLÝVAJÍ NEBO KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA NĚ NEBO NA WEBY MUSÍ BÝT ZAHÁJENY DO JEDNOHO (1) ROKU POTÉ, CO PŘEDMĚT ŽALOBY VZNIKL, JINAK JSOU TENTO PŘEDMĚT ŽALOBY NEBO REKLAMACE TRVALE VYLOUČENY.

 

21. Celá smlouva a přípustnost. Tyto podmínky a všechny zásady nebo  předpisy zveřejněné na webech představují celou smlouvu a dohodu mezi vámi a společností s ohledem na jejich předmět a nahrazují všechny předchozí nebo současné ujednání a návrhy, ústní nebo písemné, mezi stranami, pokud jde o předmět této smlouvy. Vytištěná verze těchto smluvních podmínek je přípustná v soudním nebo správním řízení, které se zakládá na využívání webů nebo na jejich použití ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy, které byly původně vytvořeny a uchovány v tištěné podobě.

 

22. Zřeknutí se a oddělitelnost. Žádné zřeknutí se jakéhokoli termínu nebo podmínky stanovené v těchto podmínkách společností se nepovažuje za další nebo pokračující zřeknutí se takového termínu nebo podmínky nebo za zřeknutí se jakéhokoli jiného termínu či podmínky a jakékoli opomenutí společnosti uplatnit právo nebo ustanovení za těchto podmínek nezakládá zřeknutí se  takového práva nebo ustanovení. Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy protiprávní, neplatné nebo nevynutitelné, zůstanou zbývající ustanovení těchto podmínek v platnosti.

 

23. Vývoz. Některé softwarové nebo jiné materiály („software“), které můžete stáhnout z webů společnosti, mohou být dále předmětem kontroly vývozu Spojených států amerických. Žádný software z webů společnosti nesmí být stažen nebo exportován v rozporu s žádným platným vývozním právem, kromě jiného včetně všech platných zákazů stažení nebo vývozu a to takto: (a) do (nebo pro státního příslušníka nebo obyvatele) Kuby, Íránu, Iráku, Libye, Severní Koreje, Sýrie nebo jakékoliv jiné země, na kterou Spojené státy americky uvalily embargo; nebo (b) kohokoliv na seznamu Ministerstva financí Spojených států amerických, který je speciálně jmenován. Stažením nebo používáním softwaru staženého z webů společnosti souhlasíte s dodržováním platných zákonů, pravidel a předpisů, včetně zákona o vývozu a zákona o kontrole vývozu zbraní, a potvrzujete a zaručujete, že nebude převádět, elektronicky ani jinak, tento software na cizí státní příslušníky nebo do místa v zahraniční v rozporu se zákonem.

 

24. Nezávislí dodavatelé; žádný agenturní vztah. Není zde zamýšlen žádný agenturní či partnerský vztah, ani společný podnik, vztah zaměstnanec-zaměstnavatel nebo poskytovatel franšízy-franśízant, ani zde takovým způsobem nic nesmí být vykládáno ani interpretováno, ani na základě těchto podmínek výslovně či nepřímo.

 

25. Jak nás kontaktovat. Všechny informace o porušení autorských práv by měly být zaslány výše uvedenému zástupci.

 

Všechny ostatní názory, připomínky, žádosti o technickou podporu a další sdělení týkající se webů by měly směřovat na tuto adresu: Diversey, Inc. ATTN: Právní oddělení 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, Jižní Karolína 29708 privacy@diversey.com

 

Smluvní podmínky společnosti Diversey k použití webových stránek

Naposledy aktualizováno: 19. ledna 2018