Kodex chování dodavatele

Thumbnail Thumbnail

Kodex chování dodavatele

Tento dokument není oficiálním překladem a slouží pouze jako užitečný prostředek k porozumění původního dokumentu, který byl napsán v jiném jazyce. V případě rozporu mezi anglickou verzí a překladem má přednost anglická verze. Diversey nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo nejasnosti v překladu. Každá osoba nebo subjekt, který se spoléhá na přeložený obsah, tak činí na své vlastní riziko. V případě pochybností si přečtěte oficiální anglickou verzi. Pokud nás chcete upozornit na chybu v překladu nebo nepřesnost, pošlete e-mail na adresu: Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1.0 Základní informace

Diversey je mezinárodní společnost obsluhující zákazníky v 169 zemích po celém světě. Společnost Diversey je hrdá na svou historii firemní odpovědnosti, pokud jde o naše zaměstnance, životní prostředí a komunity, ve kterých se pohybujeme. Společnost Diversey se domnívá, že v dnešní globální ekonomice je ještě důležitější, aby společnosti jednaly jako zodpovědní občané společnosti a aby jejich závazek byl znám odpovědným třetím stranám, jako jsou dodavatelé společnosti Diversey, prodejci, smluvní výrobci a zákazníci. Tento kodex chování dodavatele („kodex dodavatele“) stanovuje určité požadavky kladené na naše dodavatele, prodejce a smluvní výrobce (souhrnně „dodavatelé“), aby mohli při podnikání se společností Diversey pracovat zodpovědným způsobem.

 

2.0 Oblast působnosti a použití

Kodex dodavatele se vztahuje na všechny dodavatele společnosti Diversey. Dodavatelé dodávají zboží nebo služby společnosti Diversey a souhlasí s tím, že budou dodržovat kodex dodavatele. Podle uvážení společnost Diversey a s ohledem na možná rizika, strategickou povahu vztahu s dodavatelem a velikost dotyčného podniku, může být kodex dodavatele:

  • Vynucen a ověřován audity, které provádí společnost Diversey;

  • Musí být uznán, schválen a podepsán oprávněným zástupcem dodavatele; nebo

  • Zahrnut v dodavatelských smlouvách a nákupních objednávkách (v uvedeném pořadí) [od data a po datu nabytí účinku kodexu tohoto dodavatele].

 

3.0 Závazek společnosti Diversey vůči udržitelnosti

Ve společnosti Diversey je udržitelnost podnikatelskou nutností a obchodním faktorem kritickým pro náš dlouhodobý úspěch. Nedílnou součástí úsilí o zajištění udržitelnost je to, aby naši dodavatelé dodržovali tento kodex dodavatele. Podporujeme naše dodavatele, aby aktivně prosazovali zásady udržitelného rozvoje v rámci svých vlastních operací a dodavatelského řetězce, jako jsou ty, které jsou uvedené v tomto dokumentu.

 

4.0 SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Dodavatelé budou přinejmenším dodržovat všechny platné místní, vnitrostátní a mezinárodní zákony a předpisy, které se vztahují na vedení jejich obchodů se společností Diversey.

 

5.0 PRACOVNÍ POSTUPY:

Společnost Diversey je globální podnik působící v regionech s rozmanitými kulturami, tradicemi a sociálními normami. Naši dodavatelé musí realizovat svou obchodní činnost způsobem, který je v souladu s etickými normami společnosti Diversey souvisejícími s pracovními postupy a pracovními podmínkami. V rámci tohoto závazku očekáváme, že naši dodavatelé budou realizovat obchodní činnost v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a přidružených dohod a deklarací Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních principech a právech na práci. (ii) Vyžadujeme od svých dodavatelů, aby dodržovali mezinárodní normy a podmínky tohoto kodexu dodavatele.

 

5.1 Dětská práce

Dodavatelé zaměstnávají pouze osoby, které splňují příslušné místní požadavky na minimální věk. Kromě toho musí dodavatelé rovněž dodržovat příslušné Úmluvy MOP, které zajistí, aby děti byly zaměstnány pouze tehdy, jsou-li plně chráněny před potenciálním využíváním, před ohrožením zdraví a je-li jim umožněno se dále

vzdělávat.

 

5.2 Nucená práce

Zaměstnání musí být dobrovolné a svobodně zvolené. Dodavatelé nebudou při výrobě svých výrobků nebo v dodavatelském řetězci využívat nucené vězeňské práce, jiné nucené práce, obchodování s lidmi ani moderní otroctví. Není přijatelné donucování, zastrašování nebo obtěžování pracujících dodavateli.

 

5.3 Mzdy a hodiny

Dodavatelé musí poskytovat mzdy a výhody, které jsou v souladu s platnými zákony a dohodami, včetně minimálních mezd, přesčasů, maximálních hodinových pravidel a času na stravování a odpočinek. Při absenci zákonných podmínek by mzdové sazby měly být v souladu s místními průmyslovými normami.

 

5.4 Rozmanitost / zákaz diskriminace

Společnost Diversey je zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi, který si ve své globální organizaci cenní rozmanitosti a začleňování. Dodavatelé musí dodržovat všechny zákony zakazující diskriminaci při náboru a zaměstnávání na základě rasy, náboženství, víry, národního původu, pohlaví, sexuální orientace, identity nebo projevu pohlaví, věku, zdravotního postižení nebo jiného chráněného stavu. Dodavatelé jsou odpovědní za uplatňování těchto nediskriminačních a rovných příležitostí.

 

5.5 Volnost sdružování a kolektivního vyjednávání

Dodavatelé musí respektovat práva zaměstnanců k vytvoření a spojování odborových organizací podle svého výběru a kolektivně vyjednávat bez nezákonného narušování. Dodavatelé nebudou diskriminovat, obtěžovat nebo postihovat zaměstnance nebo zástupce zaměstnanců z důvodu jejich zájmu a/nebo členství v odborech, za jejich spojení s odbory nebo jejich legitimní odborovou činnost.

 

5.6 Zdraví a bezpečnost

Dodavatelé poskytnou zaměstnancům bezpečné, zdravé a hygienické pracovní prostředí, kromě jiného včetně přiměřených nouzových postupů a požární bezpečnosti, řízení nebezpečných materiálů a úklidu. Neexistují-li zákonné požadavky na bezpečnost práce, musí dodavatelé zajistit bezpečnost a blahobyt zaměstnanců tím, že budou používat osvědčené postupy pro zdraví a bezpečnost, kromě jiného včetně pro vzdělávání, iniciativy prevence nehod a vybavení, aby se předešlo zranění či poškození zdraví, které souvisí s prací nebo jejím průběhem.

 

6.0 Etické obchodní postupy

Společnost Diversey prosazuje vysokou úroveň etického chování a obchodních postupů. Tento dokument stanovuje standardy chování a jednání očekávané u dodavatelů.

 

6.1 Spravedlivé, etické a vyhovující obchodní chování

Očekává se, že dodavatelé uskutečňují svou činnost konkurenceschopným způsobem, který je spravedlivý i etický. Rovněž je třeba dodržovat platné právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže.

 

6.2 Důvěrnost údajů

Jelikož společnost Diversey respektuje důvěrné informace ostatních uživatelů, očekáváme, že naši dodavatelé budou rovněž chránit důvěrné informace a nebudou je sdílet mimo příslušný okruh komunikace.

 

6.3 Střet zájmů, dary, zábava a dárcovství

Aby se předešlo střetu zájmů, nesmějí dodavatelé provádět žádné nevhodné platby, nabídky nebo vyjednávání s ohledem na zaměstnance společnosti Diversey. Přiměřené, nepeněžité dary, které mají minimální jmenovitou hodnotu, jsou přijatelné za předpokladu, že nejsou určeny a nemohou být vykládány jako úplatek, „malá domů“ nebo jiná forma odškodnění pro příjemce.

 

6.4 Boj proti korupci a úplatkářství

Společnost Diversey je zcela odhodlána odstranit korupci z obchodních transakcí. Požadujeme, aby dodavatelé nejenom jednali v souladu se všemi použitelnými právními a etickými normami, ale aby dodavatelé byli rovněž odhodláni odstranit korupci v kterékoliv z jejích forem, včetně úplatkářství, zjednodušení plateb, vydírání, praní špinavých peněz a jiných nezákonných nebo neetických praktik.

 

7.0 PROSTŘEDÍ

Společnost Diversey je ve všech aspektech svých operací odhodlána prosazovat udržitelnost. Pracujeme na podpoře efektivního využívání vody, energie a surovin a snížení emisí skleníkových plynů. Věříme, že efektivita a zodpovědné využívání zdrojů snižují dopad na životní prostředí, zmírňují provozní rizika, snižují provozní náklady a vytváří konkurenční výhodu, a to nejen pro společnost Diversey, ale i pro dodavatele. Všichni dodavatelé budou provozovat činnost v souladu s platnými místními a vnitrostátními právními předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí. Pokud neexistují místní předpisy, očekává se, že dodavatelé budou jednat způsobem, který pro životní prostředí nepředstavuje riziko.

 

7.1 Činnost

Dodavatelé by měli využít osvědčených postupů pro zachování surovin, vody a energie a snížení emisí skleníkových plynů ve svých činnostech prostřednictvím snížení zdrojů, zlepšení procesů, využití alternativních materiálů a odpadů. Očekává se, že dodavatelé budou mít všechna příslušná povolení týkající se životního prostředí.

 

7.2 Spolupráce

Podporujeme dodavatele, aby se aktivně účastnili projektů a iniciativ, které přispívají k závazkům společnosti Diversey, aby společně dosáhli příznivého dopadu na životní prostředí.

 

8.0 Nedodržení požadavků

Dodavatelé, kteří nejsou v souladu s některým z výše uvedených ustanovení, souhlasí s prověřením a poskytnou přiměřený přístup k požadovaným informacím. Pokud by společnost Diversey považovala nápravná opatření za nezbytná, dodavatel souhlasí s tím, že vypracuje plán a vhodnou časovou osu k nápravě problému.

Společnost Diversey bude spolupracovat s dodavateli za účelem určení akcí, aby bylo dosaženo plného souladu s podmínkami tohoto kodexu dodavatele. V případě dlouhodobého nebo závažného nedodržení požadavků některým z dodavatelů si společnost Diversey vyhrazuje právo přezkoumat budoucí obchodní ujednání s jakýmkoliv takovým dodavatelem, který není ve shodě s požadavky, a může také vyhledat alternativní dodávky od jiného dodavatele jako formu opravného prostředku.

 

i. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

ii. www.ilo.org/declaration